L’Ajuntament de Vila-rodona aprova el pressupost de 2021, que preveu un augment de les inversions d’un 39%

30/12/2020

L’Ajuntament de Vila-rodona aprova el pressupost de 2021, que preveu un augment de les inversions d’un 39%

El passat dilluns, dia 28 de desembre, es va aprovar, per unanimitat, el pressupost de l’Ajuntament de Vila-rodona per al proper any 2021. Les despeses previstes sumen un total de 2.189.700 € i suposen un increment del 17% respecte al pressupost aprovat el 2020 (1.886.097 €). Aquest increment s’explica, sobretot, per un creixement en les inversions previstes (39%) però també pel creixement de la despesa corrent (9%). Pel que fa als ingressos, també s’espera un augment que permeti sufragar la major part de les despeses i només deixar un petit dèficit d’uns 30.000 €.

 

L’equip de govern, amb aquests pressupostos, persegueix un doble objectiu. Per una banda, es volen tirar endavant la major part dels projectes de modernització dels serveis municipals, planificats en aquesta legislatura 2019-23 i, per l’altra, es vol augmentar la despesa en aquelles àrees que permetin mitigar l’impacte dramàtic que tindrà la pandèmia de la Covid-19 aquest 2021.


 

A continuació podeu trobar el resum per de la despesa prevista per programes:

 

Inversions

Despesa Corrent

TOTAL

Seguretat i mobilitat ciutadana

- €

1,970.00 €

1,970.00 €

Habitatge i urbanisme

213,030.00 €

10,000.00 €

223,030.00 €

Benestar comunitari

184,475.00 €

274,265.00 €

458,740.00 €

Medi ambient

30.00 €

44,500.00 €

44,530.00 €

Serveis socials i promoció social

5,010.00 €

149,910.00 €

154,920.00 €

Sanitat

- €

5,000.00 €

5,000.00 €

Educació

2,010.00 €

245,160.00 €

247,170.00 €

Cultura

162,020.00 €

133,130.00 €

295,150.00 €

Esport

58,520.00 €

125,070.00 €

183,590.00 €

Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

2,000.00 €

49,500.00 €

51,500.00 €

Transport públic

- €

2,500.00 €

2,500.00 €

Infraestructures

97,010.00 €

17,000.00 €

114,010.00 €

Òrgans de govern

- €

27,000.00 €

27,000.00 €

Serveis de caràcter general

10.00 €

339,570.00 €

339,580.00 €

Administració financera i tributària

- €

41,000.00 €

41,000.00 €

Deute públic

- €

10.00 €

10.00 €


 

Com podeu veure, en destaca la despesa orientada a fer front a l’impacte derivat de la pandèmia amb un increment de la despesa en Serveis socials i promoció social (augment del 16% de despesa corrent), en Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (augment del 30% de la despesa corrent), a més de reforçar la despesa en aquells serveis que es presten directament des de l’Ajuntament com son Educació (augment del 6%) i Benestar comunitari (aigua, recollida selectiva...) amb un augment de la despesa corrent del 16%. En aquest àmbit, aquest augment de la despesa s’explica per la voluntat de modernitzar aquesta prestació de serveis ja sigui a través de la reducció del consum d’electricitat i d’augmentar la part que es genera de manera pròpia, obtenir un consum d’aigua més eficient i reduir la fracció de rebuig que es genera en la recollida de residus domèstics i comercials. Des de l’Ajuntament, també es manté el compromís amb la cultura i l’esport, mantenint la despesa en aquests àmbits.

Pel que fa a les inversions, les principals actuacions pressupostades són:

Pavimentació i construcció dels serveis al c/ de la Font

170,000.00 €

Condicionament voltant columbari (FEDER)

154,000.00 €

Construcció del col·lector del clavegueram

140,000.00 €

Substitució de la canonada fibrociment de conducció de l’aigua que arriba al nucli urbà

77,000.00 €

Mur de contenció prolongació Av. Pau Casals

40,000.00 €

Bombeig aigües residuals del pavelló i de l’escola

38,000.00 €

Substitució dels comptadors d'aigua (tele-lectura)

28,475.00 €

Inversió en camins

20,000.00 €

Millora dels quadres elèctrics de l’enllumenat públic

16,000.00 €

Ampliació plaques fotovoltaiques pavelló (2ª fase)

14,000.00 €


 

La resta d’inversions són actuacions concretes a la Biblioteca, a la Casa de Cultura, a la Llar d’Infants, al Pavelló o al Centre de Dia. Les inversions totals a realitzar sumen 724.115 €, les quals suposen un 33% del pressupost.

S’ha de recordar que altres inversions que es troben en marxa i que encara no s’han pagat anirien a compte dels estalvis generats als anys anteriors (piscina i unió del dipòsit del polígon amb el dipòsit central d’aigua).

Una part important d’aquestes inversions se sufragaran amb els ingressos derivats de subvencions d’altres organismes com la Generalitat (PUOSC i altres subvencions) i la Diputació de Tarragona (PAM i altres subvencions), les quals suposen un ingrés previst de més de 435.000 €. La resta d’ingressos, fins a 2.160.000 €, s’espera ingressar-los dels impostos (936.000 €), taxes municipals (230.000 €) i altres aportacions de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i Govern d’Espanya (582.000 €). També s’ha pressupostat, per darrer any, l’IBI especial associat a l’Autopista de Peatge. A mitjans del 2021 aquesta autopista deixarà de ser de peatge i aquests ingressos ja no es podran considerar.

Menu

Menú principal